Επιστροφές – Προσωπικά Δεδομένα

Δικαίωμα υπαναχώρησης
1. Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαικής Ένωσης περί προστασίας καταναλωτή (Οδηγία 2011/83/ΕΕ) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του στην διεύθυνση:υπ’ όψιν tapandaola.gr, Σελευκιδών 8, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη τμήμα παραγγελιών. Για να πραγματοποιήσετε επιστροφή θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία επικοινωνίας με την εταιρεία.Το προϊόν θα πρέπει να συσκευαστεί με τρόπο ώστε να μην αλλοιωθεί η συσκευασία του ή το ίδιο το προϊόν κατά την αποστολή του. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Σας συνιστούμε να επιστρέφετε το προϊόν με συστημένο δέμα με δηλωμένη αξία την πραγματική αξία του προϊόντος, έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο κλοπής, ζημιάς ή απώλειας του δέματος σας.
Τα ελαττωματικά προιόντα επισκευάζονται ή αντικαθίστανται δωρεάν.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Το tapandaola.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθοιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:
Εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site,
ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας tapandaola.gr.
Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία ενημερώνει τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχουν σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του Ν. 2472/97.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη τoυ tapandaola.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το tapandaola.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός , ενός ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.